Przepisy bezp. pożarowego

Przepisy i instrukcja bezp. pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z dokumentów, który określa w sposób szczegółowy i jasny zasady ochrony przeciwpożarowej. Powinien być dostosowany do potrzeb i specyfiki danego obiektu i zawierać wszelkie potrzebne informacje zgodne z przewidywaniami, sposobami zabezpieczeń i postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

W zależności od budynku, jego powierzchni i całego terenu wokół niego wykorzystuje się odrębne przepisy i zasady, które powinny być opracowane i dostoswane do odpowiednich kryteriów.
Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego mogą zapewnić właściciele, a także zarządcy, użytkownicy obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej. Jeżeli w budynku nie występuje strefa zagrożenia wybuchem wtedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana.

Zgodnie z §6.7. poniższego rozporządzenia Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływać mogą na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.