Badania okresowe zbiorników gaśnic i agregatów

Formy dozoru technicznego i terminy badań okresowych zbiorników gaśnic, gaśnic przewoźnych i agregatów

Zbiorniki gaśnic (z wyjątkiem śniegowych) o pojemności nie większej niż 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym), oraz zbiorniki na czynnik gaśniczy wszystkich gaśnic przenośnych (masa gotowej do użycia gaśnicy nie przekracza 20 kg), które zasilane są czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butla, nabój).

  • Forma dozoru technicznego - dozór uproszczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.), w toku eksploatacji zbiorników gaśnic objętych dozorem technicznym uproszczonym nie są wykonywane badania okresowe.

Zbiorniki gaśnic pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody, bez wykładziny antykorozyjnej o pojemności większej niż 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym).

  • Forma dozoru technicznego - dozór pełny.
  • Badania okresowe - co 3 lata, z tym, że dla zbiorników gaśnic oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

Zbiorniki gaśnic: pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody, proszkowych, halonowych o pojemności większej niż 6 litrów znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym).

  • Forma dozoru technicznego - dozór pełny.
  • Badania okresowe - co 5 lat, z tym, że dla zbiorników gaśnic oznaczonych CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono inne terminy.

Zbiorniki gaśnic śniegowych i butle na czynnik pędny w gaśnicach.

  • Forma dozoru technicznego - dozór pełny.
  • Badania okresowe - co 10 lat (tak jak dla butli gazowych objętych „Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - ADR"), z tym, że dla oznaczonych CE zgodnie z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeśli w instrukcji określono inne terminy.

Gaśnice przewoźne (masa gotowej do użycia gaśnicy przekracza 20 kg), zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butli) występowały i nadal mogą występować pod nazwą nadaną przez producenta jako „agregaty gaśnicze". Zbiorniki na czynnik gaśniczy, zasilane czynnikiem pędnym z butli, będących wyposażeniem agregatów gaśniczych (gaśnic przewoźnych), objęte są rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269). Forma dozoru technicznego oraz terminy badań tych zbiorników zawarte są w załączniku do powyższego rozporządzenia (L.p. 62).

Gaśnice
i hydranty

W ofercie posiadamy gaśnice i agregaty oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia
BHP i PPOŻ

Mamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ, a także szkoleń pierwszej pomocy

Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych takich jak: azot, argon, CO2, tlen oraz propan-butan

Systemy oddymiania

Na liście usług mamy także sprzedaż, montaż oraz przeglądy systemów oddymiania

Artykuły BHP
i drzwi PPOŻ

W naszej firmie można nabyć artykuły BHP typu apteczki oraz profesjonalne drzwi PPOŻ

Oświetlenie ewakuacyjne

Oferujemy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz pomiary natężenia i przeglądy okresowe