Przeglądy okresowe hydrantów

Przeglądy okresowe objęte ściśle określonymi przepisami

Podstawa prawna

a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.) postanawia:

Paragraf 3 ust.2
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Paragraf 3 ust.3
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Paragraf 18 ust.1
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:

 1. dla hydrantu 25 – 1,0 dcm3 /s
 2. dla hydrantu 33 – 1,5 dcm3 /s
 3. dla hydrantu 52 – 2,5 dcm3/s

ust.2 Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.

b) Norma PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne.

Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym podaje zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych utrzymujących je w sprawności oraz wskazuje, że przeglądy i konserwacje muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normą PN–EN 671-3

Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi konserwacji.

 1. Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, itp.)
 2. Sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę
 3. Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego HYDRA-32  z dokładnością 0,5%  zakresu pomiarowego
 4. Opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora
 5. Pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.
 6. Oznakowanie hydrantu po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.
 7. Okresowy przegląd i konserwacja węży:

- co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa), zgodnie z normą PN–EN 671-3.

Dokumentowanie przeglądów i konserwacji

Każde badanie hydrantu zakończone jest protokołem przeglądu/konserwacji hydrantu wewnętrznego.

Protokół taki zawiera:

 • datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,
 • wyniki testów,
 • wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
 • dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,
 • datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów,

Protokoły z przeglądów z w/w zapisami przekazywane są osobom odpowiedzialnym.

Sprzęt do badania hydrantów wewnętrznych

Posiadamy wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt do badania hydrantów wewnętrznych DN25 i DN52. Ciśnienie, wydajność i współczynnik K mierzymy za pomocą przepływomierza elektronicznego lub manometru wykonanego przez PIAP i zatwierdzonego do stosowania przez CNBOP.

Zastosowany układ pomiarowy pozwala na precyzyjny pomiar przy bardzo małym zużyciu wody.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów na terenie zakładu, traktowanych jako urządzenia przeciwpożarowe, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Co najmniej raz w roku przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym powinny być poddane wszystkie hydranty na terenie zakładu, bez możliwości wytypowania pewnej części hydrantów do przeglądu i konserwacji.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Obowiązkowym przeglądom podlegają  hydranty wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto raz na 5 lat węże, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych, powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Szczegóły badań określa Polska Norma dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych.